Wegens staking bij BPost op 22/04/2024 kan uw pakket vertraging oplopen.

Verkoopsvoorwaarden

B2C

Artikel  1:  Ondernemingsgegevens

JOVILUX bv

Maatschappelijke zetel: Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer BE0428.986.656

Zaakvoerster: Caroline Monté

Indien u specifieke vragen heeft omtrent onze producten, dienstverlening en leveringen, kan u steeds contact met ons opnemen via info@jovilux.be

Artikel 2  Algemene  bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen JOVILUX bv en de KLANT, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de KLANT.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de KLANT de algemene voorwaarden van JOVILUX bv te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3: Voorwerp

Via de website www.jovilux.be  en de webshop www.beautyinabox.be  biedt Jovilux BV haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om cosmeticaproducten en professionele apparatuur voor schoonheidssalons en medisch geschoolde mensen online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren.

Artikel 4 Prijsopgave

Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in euro. De nettoprijs omvat alle andere door de klant verplicht te dragen taksen.  Indien vervoers- of administratiekosten worden aangerekend, zal dit afzonderlijk en expliciet worden vermeld.  Bij aankopen in een B2B context, kan de prijs eveneens exclusief BTW worden aangeduid, en zal een factuur worden verkregen op aanvraag.

Jovilux BV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar engageert zich ertoe om de prijzen te hanteren die op de website en webshop werden aangegeven op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven, andere taksen, zal dit echter aan de koper worden aangerekend.

Artikel 5: Aanbod webshop

De webshop artikelen zijn bestemd voor verkoop in een B2C context.  Ondernemingen die in een B2B context onze artikelen wensen aan te kopen kunnen hiertoe contact opnemen via info@jovilux.be

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door Jovilux BV.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast door Jovilux BV. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.

Jovilux BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de leveringen te splitsen. Dit houdt voor de klant geen recht op schadevergoeding in noch op een verbreking van de overeenkomst.

Artikel 6: Verloop van de aankoop via de webshop

6.1. Wanneer de klant artikelen via de webshop aankoopt, heeft hij/zij de keuze om de betaling uit te voeren via één van onderstaande betaalwijzen:

 • Bancontact / Mister Cash

*             Paypall

*             VISA

 • Overschrijving

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de betaling heeft uitgevoerd, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt van Jovilux BV. 

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Jovilux de koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen zo snel mogelijk terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Jovilux BV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de bepalingen in het Wetboek Economisch Recht, om de overeenkomst te bewijzen.

6.2. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

6.3. JOVILUX bv behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

- Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de KLANT;

- Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

- Bij overmacht

Artikel 7: Levering

7.1. De door JOVILUX bv vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. De levering aan de KLANT na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de KLANT nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of een ontbinding van de overeenkomst.

7.2. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding. De volledige aansprakelijkheid van JOVILUX bv zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

7.3. Wij behouden ons het recht de leveringen definitief stop te zetten aan klanten die:

 • de voorschriften i.v.m. de gebruikswijze van producten niet strikt volgen.
 • de opgelegde verkoopprijzen of minimumprijzen voor de behandeling niet toepassen.
 • Door hun handelingen of uitspraken de kwaliteitsfaam van het door ons gevoerde assortiment en/of de reputatie van nv JOVILUX schaden.

7.4. Herstellingen:  klanten geven soms hun toestel ter reparatie mee aan de vertegenwoordiger van Jovilux.  Alle goederen reizen desgevallend volledig en altijd op risico van de koper.

Artikel 8: Herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand

U heeft het recht om aan Jovilux BV mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Er wordt geadviseerd om hiertoe het model van herroepingsformulier te gebruiken, zodat dit blijk geeft van het feit dat men uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk een beroep doet op dit recht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Indien de producten gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn zullen deze niet worden teruggenomen, evenmin wanneer de verpakking deels of volledig werd geopend. 

JOVILUX bv accepteert geen producten die niet via de webshop zijn aangeschaft.

Indien de terugzending voldoet aan voormelde voorwaarden, zal JOVILUX bv het aankoopbedrag vergoeden binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten) over aan de koper.  De koper is bij het terugsturen verantwoordelijk voor het transport en de kosten hieraan verbonden.

Artikel 9  Periodieke facturatie en betalingsverplichtingen

Bij bestellingen van B2C klanten via de webshop dient de betaling onmiddellijk bij de bestelling te worden uitgevoerd conform de in artikel 6 vermelde betaalwijzen.

Artikel 10  Garanties en vrijwaringen

JOVILUX garandeert dat de Software alleen persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese wet- en regelgeving dienaangaande, met name de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

JOVILUX garandeert dat de Software geen virussen of andere kwaadaardige routines bevat.  De leverancier van de software zal hiertoe de Gegevensverwerkersovereenkomst, hem overgemaakt door JOVILUX paraferen en ondertekenen.

JOVILUX garandeert dat zij alle auteursrechten op de Software bezit en dat de Software  geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

De KLANT vrijwaart JOVILUX voor alle aanspraken van derden, alsook alle schade, indien de KLANT door een derde wordt aangesproken omdat volgens de stellingen van die derde in strijd zou zijn gehandeld met de hierin afgegeven garanties. Indien de KLANT wordt aangesproken, dan zal de KLANT in overleg treden met JOVILUX over de wijze waarop zal worden gereageerd.

Artikel 11:   Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van JOVILUX bv is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur, zelfs wanneer de bewezen schade door derden hoger zou liggen. In dit geval verbindt de klant zich ertoe JOVILUX bv te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen ons zouden ingesteld worden door een of meerdere derden. In geen geval is JOVILUX bv aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van bestanden, gegevens, winstderving ten gevolge van het uitvoeren van werkzaamheden of voor enigerlei andere gevolgschade.

11.2. JOVILUX bv is in geen geval verantwoordelijk voor de schade voortkomend uit onvoldoende onderhoud, van zowel hard- als software, normale slijtage, verkeerd gebruik van de apparaten, gebrek aan toezicht, reparatie of verandering uitgevoerd door een derde, alsook door toevallige feiten of door niet door JOVILUX bv geleverde en geplaatste software of door andere ongekende oorzaak.

In geval van tijdelijke storingen in de software of overmacht zullen de verplichtingen van partijen worden opgeschort totdat de storing en / of overmacht situatie is opgeheven, zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

11.3. Partijen zullen zich beiden maximaal inspannen om de oorzaak van de overmacht zo snel mogelijk op te heffen. Indien vast komt te staan dat opheffen niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, dan kunnen partijen in overleg besluiten hetzij de overeenkomst aan te passen om aldus verder te gaan, of de overeenkomst te beëindigen, beiden zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Jovilux BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Jovilux BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Jovilux BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jovilux BV opgeschort. In geval van overmacht is Jovilux BV niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Jovilux BV behoudt de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging. 

Jovilux BV doet een beroep op een professionele vervoerder voor de levering op het door de klant opgegeven adres. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dient Jovilux BV in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht Jovilux BV geen terugbetalingen.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

Jovilux BV is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden webshop en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van  Jovilux BV bekomen werd.  Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website.

Artikel 15: GDPR en privacy

JOVILUX BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels haar privacybeleid, hetwelk o.m. geconsulteerd kan worden op de website , wil JOVILUX BV op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten JOVILUX BV heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.  De klant erkent het privacybeleid van Jovilux BV te hebben ontvangen, en ermee in te stemmen.

JOVILUX BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Artikel 16:  Klachtenbehandeling

Om geldig te zijn dienen klachten toe te komen op de maatschappelijke zetel van JOVILUX bv per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

Artikel 17: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 18: Wijzigingen

Jovilux BV behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde recht

Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken/hoven in het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Opdrachtgever zich bevindt, die exclusieve territoriale bevoegdheid hebben.

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 31 maart 2020

 

B2B

Artikel  1:  Ondernemingsgegevens

JOVILUX bv

Maatschappelijke zetel: Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer BE0428.986.656

Zaakvoerster: Caroline Monté

Indien u specifieke vragen heeft omtrent onze producten, dienstverlening en leveringen, kan u steeds contact met ons opnemen via info@jovilux.be

Artikel 2  Algemene  bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen JOVILUX bv en de KLANT, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de KLANT.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de KLANT de algemene voorwaarden van JOVILUX bv te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3: Voorwerp

Via de website www.jovilux.be  en de webshop www.beautyinabox.be  biedt Jovilux BV haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om cosmeticaproducten en professionele apparatuur voor schoonheidssalons en medisch geschoolde mensen online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren.

Artikel 4: Prijsopgave

4.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van JOVILUX bv zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de KLANT. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. 

4.2. Onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

4.3. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

4.4. De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van een voorschot indien gemeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte.  Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte adhv een % van het bedrag.

Artikel 5: Schriftelijke bevestiging

Alle afspraken tussen JOVILUX en de KLANT dienen schriftelijk te worden bevestigd.

De KLANT kan slechts inroepen dat wij de bestelling definitief aanvaard hebben na ontvangst van een door ons verzonden orderbevestiging. Bij annulering door de cliënt van de bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% op de handelswaarde verschuldigd zijn.

Artikel 6  Betalingsverplichtingen

6.1. De KLANT dient de aankopen te betalen binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.  Facturen dienen desgevallend binnen de 7 dagen te worden geprotesteerd.

6.2. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

6.3. JOVILUX bv behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

- Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de KLANT;

- Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

- Bij overmacht

Artikel 7 Levering

7.1. De door JOVILUX bv vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. De levering aan de KLANT na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de KLANT nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen,  een prijsvermindering  of een ontbinding van de overeenkomst.

7.2. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding. De volledige aansprakelijkheid van JOVILUX bv zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

7.3. Wij behouden ons het recht de leveringen definitief stop te zetten aan klanten die:

 • de voorschriften i.v.m. de gebruikswijze van producten niet strikt volgen.
 • de opgelegde verkoopprijzen of minimumprijzen voor de behandeling niet toepassen.
 • Door hun handelingen of uitspraken de kwaliteitsfaam van het door ons gevoerde assortiment en/of de reputatie van nv JOVILUX schaden.

7.4. Herstellingen:  klanten geven soms hun toestel ter reparatie mee aan de vertegenwoordiger van Jovilux.  Alle goederen reizen desgevallend volledig en altijd op risico van de koper.

Artikel 8  Producten van JOVILUX bv

8.1. SAFIA

8.1.1. SAFIA, Skin Computing Technology, gebaseerd op Artificial Intelligence, wordt aangeboden in een uniek verhuursysteem waar de KLANT de keuze heeft tussen verschillende modules. Voor het gebruik van SAFIA wordt een huurovereenkomst afgesloten tussen JOVILUX bv en de KLANT, waarin alle specificaties van SAFIA gedetailleerd worden opgenomen. 

8.1.2. De KLANT kiest één van deze pakketten, wetende dat hij / zij de mogelijkheid heeft om twee maal per jaar te opteren voor een ander pakket, met name enerzijds in de maand juni anderzijds in de maand januari, mits ondertekening van een nieuw addendum. 

8.1.3. Naast de aangegeven maandelijkse huurprijs voor de respectievelijke SAFIA pakketten, dient de KLANT een waarborg te betalen bij aanvang van de huurovereenkomst conform het bedrag opgenomen in de huurovereenkomst.

8.1.4. Onmiddellijk na het beëindigen van de huurovereenkomst zal KLANT het toestel terug overmaken aan JOVILUX in originele staat, waarna de waarborg door JOVILUX integraal zal worden terugbetaald.  Indien blijkt dat het toestel bij teruggave beschadigd is, zullen de kosten voor de herstelling worden doorgerekend aan de KLANT via inhouding op de waarborg en eventueel een bijkomend te betalen som indien de kosten groter zijn dan de reeds betaalde waarborg.

8.2. ANDERE PRODUCTEN

8.2.1. De KLANT zal de producten van JOVILUX bv slechts aanbieden, verkopen en leveren tegen de laatste, door ons vastgestelde minimumverkoopsprijzen, waarvan de KLANT geacht wordt deze prijzen te kennen.

8.2.2. In het kader van promoties die beperkt zijn in de tijd, is het de KLANT niet toegelaten onze artikelen samen met 1 of meer andere voor een gezamenlijk lagere prijs aan te bieden, te verkopen of te leveren, systematisch onder de prijs te verkopen of concurrentievervalsing.  Bij inbreuken hiertegen dient de klant een schadevergoeding van 250 euro per dag te betalen.

8.2.3. Ten titel van schadeloosstelling wordt U een bedrag van € 24,79 aangerekend voor elk artikel (flacon, tube, enz.) ten aanzien waarvan U in strijd met deze voorwaarden hebt gehandeld, of € 247,89 voor elke dag dat een inbreuk op deze voorwaarden geschiedt of voortduurt. Waarschuwing of ingebrekestelling is niet nodig.

Artikel 9  Periodieke facturatie en betalingsverplichtingen

9.1. Bij aanvang van de huurovereenkomst m.b.t. SAFIA dient een waarborg ten bedrage van 500 euro btw excl. te worden betaald.   Vervolgens zal JOVILUX conform het door de KLANT gekozen SAFIA pakket twee maal per jaar factureren, zijnde in juni en in januari.

9.2. Alle facturen dienen binnen de 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur te worden betaald.

9.4. Facturen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidintrest ten belopen van 1,5% (anderhalf procent) per maand.

9.5. Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheers- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz. …), het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50 en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

9.6. Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde KLANT onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken van JOVILUX bv, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.

9.7. Bij niet-betaling van het volledige factuurbedrag binnen de maand na factuurdatum, vervallen alle kortingen dit wil zeggen ook de andere kortingen die verbonden zijn aan bepaalde omzet en in bepaalde productgroepen. Bovendien behoudt de nv JOVILUX zich het recht voor de leveringen in dit geval stop te zetten tot na de betaling van het volledige factuurbedrag of enkel nog onder rembours te leveren.

9.8. Alle goederen blijven eigendom van JOVILUX bv tot na volledige betaling van de geleverde goederen en/of prestaties. Alle leveringen gebeuren onder remboursement, tenzij anders afgesproken met de zaakvoerder.

Artikel 10  Duur van de overeenkomst SAFIA

De huurovereenkomst inzake SAFIA wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, voor één jaar en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd.

Partijen kunnen de overeenkomsten in onderling overleg beëindigen mits aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de jaarlijkse periode. De KLANT beschikt eveneens over de mogelijkheid om twee maal per jaar van pakket te wijzigen, met name in de maand juni en in de maand januari van elk jaar mits ondertekening van een nieuw addendum.

Artikel 11  Beëindiging van de overeenkomst

Iedere partij is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, voor de toekomst te beëindigen indien:

 • de wederpartij uitstel van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • de wederpartij tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, deze opzegging en haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

Artikel 12  Garanties en vrijwaringen

JOVILUX garandeert dat de Software alleen persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese wet- en regelgeving dienaangaande, met name de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

JOVILUX garandeert dat de Software geen virussen of andere kwaadaardige routines bevat.  De leverancier van de software zal hiertoe de Gegevensverwerkersovereenkomst, hem overgemaakt door JOVILUX paraferen en ondertekenen.

JOVILUX garandeert dat zij alle auteursrechten op de Software bezit en dat de Software geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

De KLANT vrijwaart JOVILUX voor alle aanspraken van derden, alsook alle schade, indien de KLANT door een derde wordt aangesproken omdat volgens de stellingen van die derde in strijd zou zijn gehandeld met de hierin afgegeven garanties. Indien de KLANT wordt aangesproken, dan zal de KLANT in overleg treden met JOVILUX over de wijze waarop zal worden gereageerd.

Artikel 13   Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van JOVILUX bv is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur, zelfs wanneer de bewezen schade door derden hoger zou liggen. In dit geval verbindt de klant zich ertoe JOVILUX bv te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen ons zouden ingesteld worden door een of meerdere derden. In geen geval is JOVILUX bv aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van bestanden, gegevens, winstderving ten gevolge van het uitvoeren van werkzaamheden of voor enigerlei andere gevolgschade.

13.2. JOVILUX bv is in geen geval verantwoordelijk voor de schade voortkomend uit onvoldoende onderhoud, van zowel hard- als software, normale slijtage, verkeerd gebruik van de apparaten, gebrek aan toezicht, reparatie of verandering uitgevoerd door een derde, alsook door toevallige feiten of door niet door JOVILUX bv geleverde en geplaatste software of door andere ongekende oorzaak.

In geval van tijdelijke storingen in de software of overmacht zullen de verplichtingen van partijen worden opgeschort totdat de storing en / of overmacht situatie is opgeheven, zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

13.3. Partijen zullen zich beiden maximaal inspannen om de oorzaak van de overmacht zo snel mogelijk op te heffen. Indien vast komt te staan dat opheffen niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, dan kunnen partijen in overleg besluiten hetzij de overeenkomst aan te passen om aldus verder te gaan, of de overeenkomst te beëindigen, beiden zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 14  Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Jovilux BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Jovilux BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Jovilux BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jovilux BV opgeschort. In geval van overmacht is Jovilux BV niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

Jovilux BV behoudt de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging. 

Jovilux BV doet een beroep op een professionele vervoerder voor de levering op het door de klant opgegeven adres. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dient Jovilux BV in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht Jovilux BV geen terugbetalingen.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Jovilux BV is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden webshop en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van  Jovilux BV bekomen werd.  Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website.

JOVILUX heeft het SAFIA toestel in eigen beheer ontwikkeld en is eigenaar van het toestel.

Via de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst ontvangt de KLANT een gebruiksrecht op het toestel voor de duurtijd van de overeenkomst.

Artikel 17:  GDPR en privacy

JOVILUX BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels haar privacybeleid, hetwelk o.m. geconsulteerd kan worden op de website www.jovilux.be, wil JOVILUX BV op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten JOVILUX BV heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.  De klant erkent het privacybeleid van Jovilux BV te hebben ontvangen, en ermee in te stemmen.

JOVILUX BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Artikel 18:  Klachtenbehandeling

Om geldig te zijn dienen klachten toe te komen op de maatschappelijke zetel van JOVILUX bv per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

Artikel 19 Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 20: Wijzigingen

Jovilux BV behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde recht

Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken/hoven in het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de Opdrachtgever zich bevindt, die exclusieve territoriale bevoegdheid hebben.

Laatst bijgewerkte versie: 31 maart 2020