Conditions de vente

Ondernemingsgegevens

BEAUTY IN A BOX - JOVILUX BVBA (RPR OUDENAARDE)
LEUPEGEMSTRAAT 32 – 9700 OUDENAARDE
info@jovilux.be
055/ 31 50 82
BE428 986 656

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van JOVILUX, een BVBA met maatschappelijke zetel te LEUPEGEMSTRAAT 32 9700 OUDENAARDE, BTW BE 0428 986 656, RPR 30349, (hierna ‘de ondernemer) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Consument”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel (Beauty in a Box) van JOVILUX (“ondernemer”) houdt in dat de Consument deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Consument worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door JOVILUX aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Consument te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Consument om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De ondernemer zal de hiertoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of email) de ondernemer op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan naar Jovilux bvba, Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde. Tel 055 31 50 82. Email magazijn@jovilux.be 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de ondernemer heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Jovilux bvba, Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde. De Consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De ondernemer zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal de ondernemer alle tot op dat moment van de Consument ontvangen betalingen, exclusief de kost voor de leveringskosten, aan de Consument terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de ondernemer wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De ondernemer betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in de lijst hieronder. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 7: Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de Consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

De Consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving 

Artikel 8: Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De vaste partner voor leveringen is BPost. Een levering voor de particulier kost € 9,95 voor orders onder 50 euro, retourzendingen zijn altijd gratis. Een levering voor de schoonheidsspecialiste kost € 9,95 voor orders onder 200 euro, retourzendingen zijn altijd gratis.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Consument onmiddellijk worden gemeld aan de ondernemer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Consument vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Consument bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ondernemer was geboden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Consument, de exclusieve eigendom van de ondernemer. 

De Consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Consument het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Consument thuis zijn afgeleverd, dient de Consument vooraf contact op te nemen met de Jovilux klantendienst waarna de Consument het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Jovilux bvba, Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Consument de ondernemer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Consument. 
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van de ondernemer is bereikbaar op het telefoonnummer +32 55 31 50 82, via e-mail op info@jovilux.be of per post op het volgende adres Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de ondernemer beschikt, is de Consument ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Jovilux bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jovilux bvba, Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde info@jovilux.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Jovilux bvba, Leupegemstraat 32, 9700 Oudenaarde info@jovilux.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De Consument is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de ondernemer heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De ondernemer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 055 31 50 82 .

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

De gebruikte cookies zijn:

 1. ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 2. ‘Third Party cookies’ dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door de ondernemer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de ondernemer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

De ondernemer kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Consument van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Consument aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.

Artikel 19: UNIZO e-commerce label

De ondernemer heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan JOVILUX BVBA LEUPEGEMSTRAAT 32 9700 OUDENAARDE 055 31 50 82 info@jovilux.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en):
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.